logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Fogalomtár

Átviteli hálózat
A villamos energia szállítására szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket és a rendszerösszekötő vezetékeket is - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt. Az átviteli hálózat juttatja el a villamos energiát az elosztói hálózat(ok)hoz.
Átviteli-rendszerirányító (MAVIR)
A MAVIR – mint az átviteli hálózat tulajdonosa – felelős az átviteli hálózat folyamatos működtetéséért és fejlesztéséért. Összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer és a szomszédos hálózatok működését (export-import).
A rendszerirányítás feladata az országos energiarendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meghatározza a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket. Elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.
A MAVIR jelentős szerepet játszik a piacszervezés területén, folyamatosan nyomon követi és alkalmazza a jogszabályi környezetet változását. A rendszerirányító alapította és működteti a magyar villamosenergia-tőzsdét (HUPX).
Bejelentett menetrend
A Mérlegkör-felelős által a Rendszerirányítóhoz a bejelentési napon a MAVIR Kereskedelmi Szabályzatban megadott határidőig eljuttatott mérlegkör-menetrend.
Bejelentési nap
A mérlegkör-menetrend Átviteli Rendszerirányítóhoz történő eljuttatásának és az Átviteli Rendszerirányító általi feldolgozásának a napja.
Csatlakozási pont
A villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa.
Egyetemes Szolgáltatói Engedélyes (Egyetemes Szolgáltató):
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott működési engedély alapján, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára villamosenergia-szolgáltatást nyújtó társaság.
Egyforrású ellátás
Egyforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a villamos energia beszerzésére egyetlen piaci szereplővel köt szerződést.
Elosztó-hálózat
A villamos energia elosztására és a felhasználókhoz történő eljuttatására szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt.
Elosztói Engedélyes (Elosztó)
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedély alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, aki az elosztó hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a villamos energia elosztását végzi. Feladata a villamos energia eljuttatása a felhasználókhoz az előírt minőségben és hatóságilag meghatározott díjak (rendszerhasználati díjak) fejében, a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálása, valamint az átadott villamos energia mérése. 
Elszámolási mérési időintervallum
A hálózati vételezések és betáplálások mérési gyakorisága, amelynek értéke 15 perc. Ezek a mérések szolgálnak a fogyasztás elszámolásának alapjául.
Elszámolási pont
Az elszámolási pont az elszámolási mérés (mérési rendszer) által létrehozott, vagy mérésekből számítási eljárással képzett mérési pont. Célja, hogy a ponthoz egyértelműen hozzá lehessen rendelni a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás és az elszámolási mérés adatait. Ezt a pontot rögzítik az Elosztói engedélyes és a hálózatra csatlakozó felhasználó között megkötött Hálózathasználati szerződésben.
Felhasználási hely
Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a Felhasználó a villamos energiát felhasználja.
Felhasználó
Villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező jogi személy.
Hálózatcsatlakozási Szerződés
A Hálózatcsatlakozási Szerződést a Felhasználó és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes között jön létre. A szerződés az alábbi főbb pontokat rögzíti: a felhasználási hely jellemző adatai, hálózatra történő kapcsolódás műszaki módja és feltételei, tulajdoni határ, a csatlakozási pontok darabszáma, csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény, valamint a fogyasztásmérő(k) adatai.
Abban az esetben, ha új bekapcsolás történik (új felhasználó) vagy a meglévő felhasználó a rendelkezésére álló teljesítményt szeretné növelni, akkor ez a szerződés tartalmazza a csatlakozás létesítésének, illetve a pénzügyi kondíciókat is magában foglaló megvalósítás feltételeit is.
Hálózathasználati Szerződés
A Hálózathasználati Szerződés a területileg illetékes Elosztói Engedélyes és a Felhasználó között jön létre. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a villamos teljesítmény folyamatos biztosítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése és folyamatos leolvasása. A szerződés tartalmazza a Felhasználó, az Elosztói Engedélyes és a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a szerződött (lekötött) teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos).
Havi elszámolási időszak
Tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig terjedő, a pénzügyi elszámolás időtartamát meghatározó időszak.
Kereskedő
A Magyar Energia Hivataltól villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési engedéllyel rendelkező jogi személy, aki jogosult villamos energiát üzletszerűen vásárolni és értékesíteni, valamint a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat közvetíteni.
Kiegyenlítő energia
Az Átviteli Rendszerirányító által a pozitív (túlfogyasztás), vagy negatív (alulfogyasztás) irányú menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a Mérlegkör-felelősökkel elszámolt villamos energia. Tehát a Mérlegkör-felelősök által leadott tervezett fogyasztás (menetrend) és a tényleges fogyasztás közötti energiamennyiség.
Kiegyenlítő energia egységára
Egységnyi mennyiségű (egy kWh) kiegyenlítő energia ára Forintban, amelyet a Rendszerirányító minden egyes elszámolási mérési időintervallumra külön felszabályozási- és külön leszabályozási árként határoz meg. A felszabályozás és leszabályozás egységárát minden mérlegkörre egységesen alkalmazzák. Pozitív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (túlfogyasztás) esetén a felszabályozási egységár, negatív előjelű kiegyenlítő energiamennyiség (alulfogyasztás) esetén a leszabályozási egységár a kiegyenlítő energia díjmeghatározásának alapja az érintett mérési elszámolási időszakra vonatkozóan.
Kiegyenlítő energia elszámolási időszak
Az az időszak (havonta, tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó napja 24:00 óráig), amelyre vonatkozóan a Rendszerirányító pénzügyileg elszámolja a Mérlegkör-felelősökkel a kiegyenlítő energiát és a rendszerszintű szolgáltatásokra szerződött piaci szereplőkkel az energiadíjat.
Kisfeszültségű hálózat
Az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű hálózat.
Középfeszültségű hálózat
Az 1 kV-nál nagyobb, legfeljebb 35 kV névleges feszültségű hálózat.
Lakossági felhasználó
Az a Felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
Menetrend alapú szerződés
Olyan kereskedelmi (adásvételi) szerződés, amely - egyéb feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó, illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására, illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.
Mennyiségi eltérés (profilos felhasználóknál)
Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakban mért (elfogyasztott) és a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) alapján, az elszámolt időszakra vonatkozó, számlázott villamosenergia-mennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.
Menetrend
Egy mérlegkörre összesített, az adott mérlegkör termelését, fogyasztását, a mérlegkörnek más mérlegkörökkel kapcsolatos energia adás-vételét és a mérlegkör határkeresztező szállításait az előírt formában megadó és elszámolási pontokra vonatkozó menetrend.
Mérlegkör
A kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés. Minden egyes felhasználónak valamely kereskedő - egyetemes szolgáltató vagy versenypiaci kereskedő – mérlegkörébe kell tartoznia. A Kereskedő a mérlegkörébe tartozó felhasználók másnapra vonatkozó teljesítmény igénybevételét (fogyasztását) negyedórás bontásban köteles megadni a Rendszerirányító (MAVIR) részére. Ezt a tájékoztatást hívják menetrendnek. A menetrend és a tényleges igénybevétel (tényfogyasztás) közötti eltérés a kiegyenlítő energia (szabályozási teljesítmény) elszámolásának alapja.
Mérlegkör-menetrend
Egy mérlegkörre összesített, a mérlegkör termelését, fogyasztását, a mérlegkörnek más mérlegkörökkel kapcsolatos energia adás-vételét és a mérlegkör határkeresztező szállításait az előírt formában megadó és elszámolási pontokra vonatkozó menetrendek.
Mérlegkör Szerződés
A kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a Rendszerirányító és a Mérlegkör-felelős között, amely rögzíti a a felek vonatkozó jogait és kötelességeit.
Mérlegkör-tag
Egy adott mérlegkör tagjának az tekinthető, aki az adott mérlegkörhöz tartozás vonatkozásában a Mérlegkör-felelőssel megállapodást kötött.
Mérlegkör Tagsági Szerződés
A Mérlegkör Tagsági Szerződés a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a Mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő (pl. felhasználó, termelő, másik mérlegkör stb.) között, amely rögzíti a felek vonatkozó jogait és kötelességeit.
Piaci szereplő
Piaci szereplő lehet a Villamos Energia Törvényben (VET) definiált felhasználó, termelő, villamosenergia-kereskedő, nagykereskedő, szervezett villamosenergia-piaci engedélyes, egyetemes szolgáltató, az elosztói engedélyes, a kiserőmű és az átviteli rendszerirányító bármelyike, illetve ezen piaci szereplőkkel a villamos energia határon keresztül történő szállítása kapcsán jogviszonyba kerülő VET Vhr 22.§. (6) bekezdés szerinti külföldi piaci szereplő .
Profil elszámolású felhasználó
Profil elszámolású felhasználó lehet az, akire az alábbi feltételek teljesülnek.
•    Ellátása kisfeszültségű hálózatról történik.
•    Nem rendelkezik távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő készülékkel
•    A csatlakozási ponton a névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára használ villamos energiát.
Profiltípus
Statisztikai elemzéssel készült, meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény-igény típusgörbe (fogyasztói profil).
Rendszerhasználati díj
A villamosenergia-felhasználóknak az átviteli hálózat és az elosztói hálózat tulajdonosai (Átviteli Rendszerirányító és Elosztói Engedélyesek) valamint a Rendszerirányító (MAVIR) részére a hálózathasználatért és a rendszerirányításért, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokért díjat kell fizetniük. Ezt, a hatóság által meghatározott díjat nevezzük közös néven rendszerhasználati díjnak. A számlázás egyszerűsítése érdekében a rendszerhasználati díjakat egy számlában, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes részére fizeti ki a Felhasználó, azonban a MAVIR-nak járó részt a területileg illetékes Elosztói Engedélyes továbbutalja.
Részleges ellátás alapú szerződés
Olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.
Szervezett villamosenergia-piac
A Szervezett Villamosenergia-piaci Engedélyes által működtetett, a regionális villamosenergia-forgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik.
Teljes ellátás alapú szerződés
A teljes ellátás alapú szerződés olyan ellátás alapú szerződés, melynél a Felhasználó teljes energia szükségletét egy piaci szereplőtől (pl. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) szerzi be. A teljes ellátás alapú szerződés nem teszi lehetővé a Felhasználó számára, hogy a szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra.
Termelői engedélyes
Aki villamosenergia-termelői, működési vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik.
Többforrású ellátás
Többforrású ellátás esetén valamely piaci szereplő a villamos energia beszerzésére két vagy több piaci szereplővel köt szerződést.
Üzletszabályzat
Bármely engedélyes által elkészítendő, az engedélyesek és a felhasználók közötti jogviszonyt rendező szabályzat. Villamos energia esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott szabályzat.

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.